Speciální kotleKotle SMK

jsou vhodné do ztížených prostorových podmínek. Jedná se o žárotrubné kotle speciální konstrukce se samostatným vodním prostorem pro plamenec a žárové trubky a samostatným parním prostorem. Kotel se vyznačuje menší šířkou než běžný žárotrubný kotel stejného výkonu. Toto řešení je vhodné pro výkony od 0,5 t/h do 2 t/h. Konstrukční tlak do 16 bar.


Akumulační kotle SBKA

 jsou vhodné pro provozy s odběrovými špičkami páry převyšující jmenovitý parní výkon standardního kotle. Jedná se o žárotrubné kotle se zvýšeným vodním objemem a zvýšeným rozdílem mezi MIN. a MAX. hladinou vody v kotli na pokrytí odběrových špiček páry. Výstrojí a výbavou jsou kotle shodné s typem SBK.

Pro speciální aplikace, kdy je potřeba nárazově a krátkodobě vysoká dodávka páry - např. zkušebny apod., dodáváme akumulační kotle, které dokáží po kratší omezenou dobu dodávat páru o množství 30-40x převyšující jmenovitý výkon kotle. Po vybíjecím cyklu následuje přiměřená doba pro nabití kotle.

Příklad kotle SBKA 600, provozní tlak 30 bar, jmenovitý parní výkon 0,84 t/h, špičkový parní výkon 21,5 t/h při tlakovém spádu 30/20 bar.


Spalinové kotle

Středotlaké parní, horkovodní nebo teplovodní žárotrubné spalinové kotle. Zdroj tepelné energie kotlů jsou odpadní spaliny vzniklé spalováním zemního plynu, bioplynu, zplyňováním různých fosilních paliv, případně ze spalování nemocničního a komunálního odpadu .Kotle jsou jednotahové, dvoutahové, případně třítahové. Ve většině případů se jedná o speciální konstrukce zpracované podle konkrétního zadání.


Sklářské kotle

Jedná se o specifické zařízení na využití odpadního tepla spalin ze sklářské pece. Výstup z kotlů je teplá voda, horká voda a nebo pára. Spaliny ze sklářské pece jsou specifické a obsahují znečišťující látky které postupně zanášejí teplosměnnou plochu kotle. Proto je kotel vybaven speciálních stíracím zařízením které se pomocí hydrauliky pohybuje po trubkách a v pravidelných časových intervalech stírá tyto úsady a udržuje teplosměnné plochy kotle čisté.


Mobilní kotelny

jsou přepravitelný zdroj páry zejména pro technologické účely. Zdroj páry je instalován do přepravitelného kontejneru. Kotelna může být řešena tak, že bude napojena na stávající potrubní rozvody již existující parní kotelny, nebo může být v kontejneru umístěna celá technologie parní kotelny pro autonomní provoz, včetně chemické a tepelné úpravny vody. 

Tento způsob řešení zdroje páry je zvláště výhodný v případech, kdy je nedostatek místa pro rozšíření prostoru stávající kotelny nebo pokud není možné stabilní kotelnu zhotovit z jiných důvodů (prostory v pronájmu, dočasný zdroj páry, atd...). Umístění kotelny vyžaduje minimální prostor a rovněž jsou minimální požadavky na stavební úpravy. Kontejner je tepelně izolován a kotelna splňuje veškeré předpisy pro provoz vyhrazeného tlakového zařízení, včetně provozování s občasným pochůzkovým dohledem. Výkonová řada je od 0,5 t/h do 25 t/h. Kotelna splňuje požadavky předpisů pro vyhrazená plynová a tlaková zařízení.